Prawa stron

Instytucje działające na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie - Dolny Śląsk
Podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
Bezpłatna pomoc dla pokrzywdzonych
Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego w toku postępowania karnego
Polska karta praw ofiary
Kompensata dla pokrzywdzonego
Sieć Pomocy Ofiarom przestępstw
Uprawnienia i obowiązki podejrzanego w toku postępowania karnego
Uprawnienia i obowiązki świadka w toku postępowania karnego
Wyciąg z obywatelskiej karty antykorupcyjnej


Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego w toku postępowania karnego

1. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo do:

 • działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok lub zamiast oskarżyciela publicznego w sprawach z oskarżenia publicznego (art. 53 kpk),
 • wnoszenia i popierania oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego albo przyłączenia się do toczącego postępowania z oskarżenia prywatnego, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 59 § 1 i 2 kpk ),
 • złożenia w terminie zawitym do 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia złożyć akt oskarżenia lub oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne (art. 60§4 kpk),
 • składania wniosków dowodowych i wniosków o dokonanie czynności procesowych (art. 9 § 1 i 2 kpk),
 • wytoczenia przeciw oskarżonemu powództwa cywilnego o odszkodowanie, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej (art. 62 kpk),
 • wytoczenia w razie śmierci pokrzywdzonego przez osoby najbliższe powództwa cywilnego o przysługujące im roszczenia majątkowe wynikające z popełnienia przestępstwa (art.63§1 kpk), (w razie śmierci powoda cywilnego osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego i dochodzić przysługujących im roszczeń (art. 63§2 kpk)),
 • składanie wniosku o zabezpieczenie roszczenia o naprawienie szkody wraz ze zgłoszonym powództwem cywilnym (art.69§2),

 • w razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego żądania w terminie zawitym 30 dni od daty doręczenia postanowienia przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznania spraw cywilnych (jeżeli w terminie tym pokrzywdzony żądania nie zgłosi, zabezpieczenie upada, a wniesiony poprzednio pozew nie wywołuje skutków prawnych (art. 69§2 i 4 kpk)),

 • żądania zezwolenia na sporządzanie odpisu protokołu czynności, w której uczestniczył lub miał prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem (art.157§3 kpk),
 • odmowy zeznań w sprawie przeciwko osobie najbliższej (art.182§1 kpk),
 • odmowy zeznań w wypadku występowania w charakterze podejrzanego lub oskarżonego w innej sprawie gdzie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem (art.182§3 kpk),
 • pokrzywdzony jako świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby jego lub osoby dla niego najbliższe narazić na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestęptwo skarbowe (art.183§1 kpk),
 • składania zażaleń do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie na brak powiadomienia o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia po złożonym zawiadomieniu (art.306§3 kpk),
 • udziału w czynności śledztwa lub dochodzenia, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie chyba, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki (art.316§1 kpk),
 • żądania przesłuchania przez sąd świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie (art. 316§3 kpk),
 • żądania udziału w innych czynnościach śledztwa lub dochodzenia (art.317§1 kpk).

2. Pokrzywdzony zobowiązany jest do

 • wskazania w wypadku przebywania za granicą adresata dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego, pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art.138 kpk),
 • podania nowego adresu w razie zmiany miejsca zamieszkania lub nie przebywania pod wskazanym przez siebie adresem albowiem w razie nie podania wskazanych zmian pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone (art.139§1 kpk),
 • stawienia się na każde wezwanie w charakterze świadka i złożenie zeznań (art.177§1 kpk)
 • żądania zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy przez uprawniony organ w razie obowiązku złożenia zeznań na okoliczności na które rozciąga się ten obowiązek (art.179§1 kpk),
 • poddania się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego (art.192§1 kpk, chyba, że osoby te odmówiły zeznań lub pozostały od nich zwolnione na podstawie art.182§ 1 i 2 kpk lub art. 185 kpk).


Polska karta praw ofiary

Ministerstwo Sprawiedliwości
Warszawa październik 1999 r.

PRZEDMOWA

Dążąc do poprawienia sytuacji pokrzywdzonych Ministerstwo Sprawiedliwości - we współpracy z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi - przygotowało KARTĘ PRAW OFIARY.

Karta praw ofiary powołuje się na zagwarantowaną w Konstytucji przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne mają obowiązek szanować i chronić oraz fakt, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, w którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a także zalecenia wypracowane przez międzynarodową społeczność kształtujące politykę postępowania z ofiarami przestępstw.

W ostatnim czasie katalog praw pokrzywdzonego uległ znacznemu poszerzeniu. Wiedza o tym jest jednak niewystarczająca, a praktyka odbiega od zasad określonych w obowiązujących przepisach. A przecież chodzi o to, aby uprawnienia ofiary były przestrzegane w praktyce, a nie pozostawały martwymi zapisami ustawowymi.

Karta jest zatem zestawieniem obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw wraz z instrukcją, konkretnie czego i od kogo ofiary przestępstw mogą się domagać. Karta ma stanowić pomoc dla każdego pokrzywdzonego w sytuacji, gdy jego prawa nie są respektowane oraz przypominać policjantom, prokuratorom i sędziom, że dążąc do zebrania materiału dowodowego oraz ustalenia i osądzenia faktycznych sprawców przestępstw nie mogą zapominać o szczególnej sytuacji pokrzywdzonego.

Minister Sprawiedliwości
Hanna Suchocka


treść
komentarz


Kompensata dla pokrzywdzonego

W dniu 21 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1415).
Na mocy tej ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł.
Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476).

 

Zasady postępowania w sprawach o kompensatę i związane z tym obowiązki prokuratora
Sieć pomocy ofiarom przestępstw

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości, wdrażając postanowienia decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 roku o pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW), realizuje projekt pt. "Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw" w ramach programu Komisji Europejskiej "Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007". Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie w polskim systemie prawnym i społecznym pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Cel ten realizowany jest poprzez przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym, edukacyjnym oraz informacyjnym.

Najważniejszym działaniem projektu jest utworzenie 16 Osrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Obecnie w kazdym województwie funkcjonuje tego rodzaju instytucja pomocowa. Ośrodki działają przy organizacjach pozarządowych, samorządzowych lub kościelnych, które zostały wyłonione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego konkursu i które od wielu lat świadczą pomoc pokrzywdzonym przestepstwem. W ośrodkach udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym. W pracy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zaangażowani są wolontariusze pełniący fukckę opiekunów ofiar.

Dalsza realizacja projektu zakłada powstanie przy ośrodkach zlokalizowanych w 16 województwach ogólnokrajowej sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem. Ponadto zadaniem Ośrodków jest wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami w celu wzmocnienia mechanizmów ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jednocześnie przedstawiamy listę (plik w formacie pdf) funkcjonujących w Polsce Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
We właściwości terytorialnej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych przestępstwem funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Pomocy "Akson" we Wrocławiu.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze w ramach nawiązania współpracy przewiduje zorganizowanie spotkania z pracownikami Stowarzyszenia "Akson" z Wrocławia. Termin spotkania został wstępnie ustalony na wrzesień 2009 roku.


Uprawnienia i obowiązki podejrzanego w toku postępowania karnego

1. Podejrzanemu przysługuje prawo do:

 • składania wyjaśnień,
 • odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania,
 • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, obecności przy czynnościach dowodowych,

 • korzystania z pomocy obrońcy,

 • żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania (art. 300, 301 kpk.

2. Podejrzany jest obowiązany poddać się:

 • oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała, w szczególności wolno od podejrzanego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom (art. 74 § 2 pkt. 1 kpk);
 • niezbędnym dla postępowania badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego; w szczególności podejrzany jest obowiązany - przy zachowaniu tych warunków - poddać się pobraniu krwi lub wydzielin organizmu (art. 74 § 2 pkt. 2 kpk).

3. Podejrzany pozostający na wolności:

 • obowiązany jest stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo (art. 75 § 1 i 2 kpk);

 • jeżeli przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nie uczynienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone (art. 138 kpk);
 • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, obecności przy czynnościach dowodowych,

 • jeżeli podejrzany, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania, lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pisma wysłane pod tym adresem, w toku trwającego śledztwa - dochodzenia*), uważa się za doręczone (art. 139 kpk).


Uprawnienia i obowiązki świadka w toku postępowania karnego

Aby proces karny mógł przebiegać w sposób prawidłowy i prowadzić do trafnych oraz sprawiedliwych rozstrzygnięć organów procesowych w przedmiocie określenia odpowiedzialności karnej - rozstrzygnięcia te powinny być - stosownie do zasady prawdy materialnej, oparte na prawdziwych ustaleniach faktycznych.
            Obowiązkiem organów procesowych jest dołożenie wszelkich starań prowadzących do wykrycia i ustalenia wszystkich okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla rozpatrywanej sprawy.
            Odpowiednikiem obowiązku ciążącego na organach procesowych jest ogólno obywatelski obowiązek udziału w postępowaniu dowodowym przejawiający się przede wszystkim w obowiązku ujawniania dowodów, i w obowiązku dostarczania dowodów organom procesowym w postępowaniu dowodowym.
          Na gruncie kodeksu postępowania karnego pojęcie świadka występuje w dwojakim znaczeniu:

•  po pierwsze w ujęciu faktycznym , tj. świadek czynu - czyli osoba, która była świadkiem zdarzenia przestępczego,

•  po wtóre w znaczeniu procesowym tzn. osoba wezwana do postępowania w charakterze świadka celem złożenia zeznań, niekoniecznie odnoszących się do zdarzenia przestępczego, bowiem w charakterze świadków można przesłuchiwać także: specjalistów przybranych do oględzin, eksperymentu czy przeszukania (art. 206 § 2 kpk), osoby, które przeprowadzały wywiad środowiskowy (art. 216 kpk) lub dostarczyły informacji do tego wywiadu (art. 214 § 5 kpk), osobę wobec której prokuratura żąda zobowiązania jej do zwrotu korzyści jakie odniosła z czynu oskarżonego (art. 416 § 2 kpk).

         Nadto w charakterze świadka można wezwać również taką osobę, która sama nie była świadkiem zdarzenia, ale słyszała od innej osoby o danym przestępstwie i jego okolicznościach (tzw. świadek ze słuchu ).
        Nie można natomiast łączyć roli świadka w danej sprawie z rolą sędziego (art. 40 § 1 p. 4 kpk), ławnika (art. 44 kpk), oskarżyciela publicznego i prowadzącego postępowanie (art. 47 kpk), protokolanta i stenografa (art. 146 kpk) biegłego i tłumacza (art. 196 § 1 i 204 § 3 kpk) i kuratora prowadzącego wywiad środowiskowy (art. 214 § 8 kpk). Z tym, że te dwa ostatnie podmioty - tak jak to zostało już wyżej powiedziane - mogą być przesłuchane na okoliczności związane z przeprowadzonymi przez siebie czynnościami.

            Nie można również łączyć roli świadka z rolą oskarżonego, jednakże w przypadku wielości oskarżonych w jednej sprawie - w razie wyłączenia sprawy jednego ze współoskarżonych do odrębnego postępowania - możliwe jest uczynienie go świadkiem w postępowaniu dotyczącym pozostałych współoskarżonych.
            Można natomiast łączyć rolę świadka z rolą oskarżyciela posiłkowego i prywatnego, powoda cywilnego.

1. Świadek zobowiązany jest do (więcej):

 • stawiennictwa na wezwanie,
 • złożenia zenań,
 • mówienia prawdy i niezatajania prawdy,

 • obowiązku złożenia przyżeczenia ,

 • poddania się ogledzinom i badaniom lekarskim.

2. Uprawnienia świadka (więcej):

 • Prawo odmowy złozenia zeznań;
 • Możliwość wnoszenia o zwolnienie od obowiązku złożenia zeznań z uwagi na szczególnie bliski  stosunek osobisty łączący świadka z oskarżonym;

 • Mozliwośc uchylenia się od odpowiedzi na pytanie

 • Prawo zastrzeżenia danych dotyczących miejsca zamieszkania

Wyciąg z obywatelskiej karty antykorupcyjnej

"..Korupcja zagraża praworządności , demokracji prawom człowieka, narusza zasady uczciwości społecznej, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym podstawom społeczeństwa."

(Preambuła prawno-karnej konwencji o korupcji podpisanej przez Polskę w Strasburgu 27.10.1998 r. ratyfikowanej - Dz. U. z 2002 r. Nr 126 poz. 1066)

            Korupcja zwana potocznie łapownictwem, przekupstwem występuje niemal we wszystkich państwach świata i dotyka sfer życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Stanowi ona obok przestępczości zorganizowanej największe zagrożenie dla legalności działania organów państwowych i bezpieczeństwa państwa jego porządku konstytucyjnego i prawnego, a także wiary w równość wszystkich wobec prawa. Nagminność tego zjawiska rodzi powszechne przekonanie, iż załatwienie sprawy głównie w urzędzie, w szpitalu, czy też u państwowych służb porządkowych wymaga wręczenia "łapówki" oraz, za pieniądze można kupić wszystko w tym także bezkarność. Tego rodzaju zachowania, choć oceniane negatywnie w zwykłym poczuciu sprawiedliwości niestety niekiedy spotyka się ze społeczną akceptacją.

            Panuje mylne przekonanie, że przeciętny obywatel jest wobec korupcji bezradny a jako jedną z przyczyn tego zjawiska wskazuje się na niskie wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych. Takie opinie są jednak nieuzasadnione, gdyż wręczenie bądź przyjęcie łapówki jest kwestią indywidualnego wyboru. Zależy od naszego systemu wartości. Jest w większym zakresie wyborem moralnym a nie finansowym. Także nikt nie musi się zgadzać na dawanie łapówek, gdyż każdy obywatel ma prawo żądać od Państwa, aby jego sprawa została załatwiona bez płacenia.
Zwalczanie korupcji to nie tylko konieczność zmian prawa i zwiększenia skuteczności działania organów ścigania ale przede wszystkim przewartościowanie postaw i mentalności Polaków. Z badań opinii społecznej wynika, że z łapownictwem można najczęściej zetknąć się w sferze administracyjnej przy załatwianiu spraw z zakresu służby zdrowia, opieki społecznej, budownictwa jak również przy legalizacji pojazdów, ubieganiu się o wydanie prawa jazdy.

            Za nagminne postrzegane są przypadki przekupstwa policjantów, celników, urzędników skarbowych. W sferze życia gospodarczego sprzedajność ma związek z chęcią uzyskania kredytu, dotacji, subwencji czy też zamówienia publicznego. Także sfera życia politycznego postrzegana jest jako korupcjogenna. Znane są z publikacji prasowych i przekazów telewizyjnych przypadki częstowania obywateli alkoholem w zamian za uzyskanie głosów w wyborach parlamentarnych i samorządowych.

            Badania międzynarodowe wykazują, iż Polska jest szczególnie dotknięta korupcją. W opublikowanym przez Transparency International indeksie percepcji korupcji w 2003 r. Polska pod względem występowania tego zjawiska znajdowała się na 64 miejscu spośród 133 badanych państw. Z badań tej organizacji wynikało także, że Polska będzie najbardziej skorumpowanym członkiem poszerzonej Unii Europejskiej.

Prognozy te potwierdziły się.

            W ogłoszonym w dniu 18 października 2005 r. przez Transparency Internationale Indeksie Postrzegania Korupcji, Polska uzyskała najgorszy wynik wśród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Według tych badań poziom korupcji w naszym kraju, jako jedynym w grupie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, od 4 lat stan rośnie.

            W Indeksie z 2005 r. uwzględniono 159 państw. Państwa te podobnie jak w poprzednich latach oceniane były według skali, w której 10 punktów oznaczało pełna przejrzystość, a 1 punkt wszechogarniającą korupcję. Dwie trzecie wszystkich państw poddanych ocenie uzyskało wynik mniejszy niż 5 punktów. Polska ze wskaźnikiem 3,4 punktu zajęła 70 miejsce. W 1996 r., kiedy pomiar objął Polskę po raz pierwszy, zajęliśmy 24 miejsce na 54 kraje z wynikiem 5,6 punktu. Polska miała poziom korupcji niższy niż Czechy 5,4 punktu i znacznie niższy niż Węgry 4,9 punktu. Gdyby dziś Polska utrzymała notę z 1996 r., to znalazłaby się obecnie na 38 miejscu. Nadto wyniki krajowych badań CBOS pokazują, iż w społeczeństwie polskim panuje powszechne przekonanie, że korupcja jest dużym i wciąż narastającym problemem.

            Zdanie Polaków łapówki biorą najczęściej ludzie zajmujący się polityką - na pierwszym miejscu wymieniło ich 61% przebadanych w 2005 r. przez CBOS na zamówienie Fundacji im. Stefana Batorego. Na drugim miejscu są pracownicy służby zdrowia - 50%, a na trzecim sądownictwo i prokuratura - 37 %. Za najmniej skorumpowane instytucje uznano szkoły i banki ( po 4 %). Ankietowani przyznali, że sami najczęściej wręczają łapówki pracownikom służby zdrowia. Na kolejnych miejscach są urzędy i policjanci z drogówki. Fundacja im. Stefana Batorego prowadzi badania od pięciu lat i od tego czasu politycy niezmienne znajdują się na pierwszym miejscu. Z badań wynika, że 15% ankietowanych wręczyło osobiście łapówkę, a 21 % zna kogoś, kto to zrobił. Najczęściej łapówki dają przedsiębiorcy.

            Korupcji, jako zjawiska zapewne nie da się zwalczyć za pomocą tylko sankcji karnych. Potrzebna jest zmiana świadomości społeczeństwa i jego zaangażowania w walce z tą patologią. Walka z korupcją została uznana za priorytetowe zadanie Rządu.

            W exspose sejmowym Premiera z 10 listopada 2005 r. podniesiono nadto, że "korupcja oprócz publicznego zgorszenia, psuje mechanizmy rynku". Instytucjonalnym przejawem walki z korupcją ma być powołanie Centralnego Urzędu Antykorupcyjnego. Będzie się ona zgodnie z projektami zajmować zwalczaniem korupcji, płatnej protekcji, fałszowania dokumentów, przestępstw przeciwko wyborom, niegospodarności, przestępstw gospodarczych oraz będzie szukać przypadków łamania ustawy antykorupcyjnej i fałszowania oświadczeń majątkowych.Przesłanki wyłączenia lub złagodzenia odpowiedzialnosci karnej
Aktualności

Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 9/2018 w sprawie zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7133 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu